Nieuwe projecten!

 

 

Onderzoek actieve openbaarheid

Transparantie zit in de lucht. De Wet open overheid kreeg brede steun in de Tweede Kamer en ook het kabinet wil stappen zetten op dit gebied. Welke overheidsinformatie zou met voorrang actief openbaar gemaakt moeten worden? En hoe kan de vindbaarheid verbeterd worden. Een onderzoek in samenwerking met KOOP, in opdracht van BZK. Zie het rapport hier. 


Nieuw Bos en klein Wonen

Is het mogelijk om de behoefte aan nieuwe natuur en de behoefte aan starterswoningen te combineren? In de verkenning 'Nieuw Bos en klein Wonen' wordt de mogelijkheid geschetst om de komende decennia 20.000 hectare nieuw bos te realiseren, in combinatie met 60.000 tiny houses. Het onderzoek vond plaats in opdracht van de ministeries van LNV en EZK, het onderzoek vindt u hier.

 

Actieplan Bos en Hout

Op de Nationale Klimaattop werd het Actieplan Bos en Hout aangeboden aan de Staatssecretaris van het Ministerie van I&M. Eén van de speerpunten was de ambitie om in Nederland 100.000 hectare meer bos aan te leggen. De intentieverklaring werd ondertekend door 20 koepels, maatschappelijke organisaties en bedrijven. IMI organiseerde de dialoog met stakeholders. Het Actieplan kreeg uitgebreid aandacht in de pers. Zie de tekst van het Actieplan hier

 

European Bioeconomy Manifesto

'We regard the transition to a sustainable and circular bioeconomy as inevitable.' Een dialoog met Europese bedrijven, koepels en NGO's over de belangrijkste uitdagingen en noodzakelijke acties om te komen tot 'a flourishing European Bioeconomy'. IMI organiseerde de dialoog en was penvoerder van het Manifesto, in opdracht van het Ministerie van EZ. Zie de tekst van het Manifest hier.
 

Raadslid en Burgerkracht 

Maatschappelijke initiatieven zijn er in alle soorten en maten. Bewoners die een eigen energiecoöperatie starten, zich verenigen in een zorgcollectief, het beheer van zwembaden overnemen of een plan maken voor de aanleg of herinrichting van een park. Inmiddels zijn er vele duizenden initiatieven, als reactie op een terugtrekkende gemeente óf juist uit eigen beweging, van onderop. Hoe moet je daar als Raadslid mee omgaan? Een verkenning in opdracht van Raadslid.Nu. Zie het rapport hier

 

Gemeente of Gemeenschap?

Een verkenning naar een radicale omslag in de verhouding tussen burger en overheid. Wat zou er gebeuren als de gemeente er niet meer zou zijn? Voor welke publieke taken moet de overheid verantwoordelijk blijven en rond welke thema’s kan het primaat naar markt of civil society verschuiven? Essay en bijeenkomst met de Colleges van B&W van Voorschoten en Wassenaar. Meer informatie, klik hier.

 

‘Onze Overheid, Onze Informatie’

De overheid is van ons allemaal. De met publiek geld gefinancierde informatie dient in beginsel ook voor het publiek toegankelijk te zijn. IMI was een van de initiatiefnemers van het Manifest ‘Onze Overheid, Onze Informatie’, ondertekend door 13 maatschappelijke organisaties waaronder Bits of Freedom, Open State Foundation en Waag Society. Lees het Manifest hier

 

Zes brillen op maatschappelijk initiatief in Zorg en Welzijn.

Wat is er allemaal gaande in de wereld van burenhulp, buddynetwerken en zorgcoöperaties? Waar komen maatschappelijke initiatieven vandaan? Hoe kan een gemeente inspelen op dergelijke initiatieven? Een verkenning in opdracht van het ministerie van BZK. Zie de zes brillen op een nieuwe werkelijkheid hier.

 

Manifest Nieuwe Democratie

Democratie is geen rustig bezit. Dit Manifest is gebaseerd op discussies met bestuurders, beambten en buitenlui op het Festival ‘de Energieke Samenleving’ in Den Bosch. Het is een oproep om binnen een gemeente het gesprek aan te gaan, aan de hand van vijf denkrichtingen. In opdracht van VNG. Lees het manifest hier.

 

Pilot Informele aanpak Wob-verzoeken

In het programma 'Prettig Contact met de Overheid wordt gewerkt met een informele aanpak. Kernwoorden zijn persoonlijk contact met de betrokken burger, en een verschuiving van proceduregericht naar oplossingsgericht. Uitvoering van een pilot bij de behandeling van Wob-verzoeken, in opdracht van het Ministerie van BZK. Lees het interview met Marieke van Paassen over de ervaringen in Gouda hier.

 

Verkenning Open Data en Tweede Kamer

Vanuit verschillende fracties uit de Tweede Kamer wordt regelmatig aandacht gevraagd voor de kansen die open data voor Nederland biedt. Kamerleden kunnen ook zelf open data benutten, in hun rol als medewetgever en controleur. Verkenning in opdracht van de Tweede Kamer.

 

Rijksagenda Innovatiegericht Inkopen

Ministeries kunnen innovatie stimuleren via hun inkoopbeleid. Bijvoorbeeld door ‘stil asfalt’ aan te leggen of koffiebekertjes te kopen van bioplastics. Dit kan bijvoorbeeld bijdragen aan een circulaire economie. Opstellen van de Rijksagenda Innovatiegericht Inkopen, in samenwerking met Wolfpack en in opdracht van BZK.

 

Essay ‘Open het Systeem’

Een essay over actieve openbaarheid en een informatieregister, in opdracht van het Nationaal Archief. Zie het essay hier.