Highlights dialoog en interactie

IMI heeft in de afgelopen jaren dialogen over uiteenlopende thema's georganiseerd. Over ruimtelijke projecten, biobased economy, duurzaamheid, overheidscommunicatie.

 

Food - Fuel debat. In het food-fuel debat staat de vraag centraal of het gebruik van biomassa voor biofuels ten koste gaat van de voedselvoorziening. In het debat kwamen de grote vraagstukken van deze tijd samen: voedselvoorziening, duurzame energie, behoud biodiversiteit en economische ontwikkeling. De dialoog leidde tot overeenstemming over belangrijke kwesties tussen bedrijven en NGO’s.

 

Biobased Economy. IMI organiseerde voor EZ de maatschappelijke dialoog over de biobased economy. Hoogtepunt in 2011: de ondertekening van het Manifest Biobased Economy, waarin ruim veertig marktpartijen en NGO’s zich uitspreken over koers en samenwerking.

 

Vermaatschappelijken controle. Kunnen burgers een rol spelen bij controle en verantwoording? Een verkenning naar interessante voorbeelden uit binnen- en buitenland. In opdracht van de Algemene Rekenkamer)

 

Community of Practice managers ruimtelijke projecten. Projectleiders van ruimtelijke projecten werken in het spanningsveld tussen de representatieve democratie (loyaal aan politieke bestuurders) en de participatieve democratie (loyaal aan bewoners, bedrijven en andere stakeholders). IMI organiseerde voor hen in samenwerking met Habiforum een Community of Practice, om te leren van elkaars ervaringen.

 

Burgeragenda voor Europa. Organisatie van digitale dialoog over actuele Europese vraagstukken. Een burgerpanel van 1.500 mensen beantwoordt vragen van Nederlandse Europarlementariërs. Samenwerking met Politiek-Digitaal.nl en het Forum voor Democratische Ontwikkeling.

 

Betrokkenheid burgers bij evaluatie Schipholbeleid. Advies over de wijze waarop omwonenden bij de aanstaande evaluatie van het Schipholbeleid kunnen worden betrokken. Inclusief schets van verschillende evaluatiemethodieken en borging van de onafhankelijkheid van de evaluatie. In opdracht van DG Luchtvaart.

 

Verkenning IdeeRijk. Hoe kan de Rijksoverheid de ideeënrijkdom uit de samenleving zo goed mogelijk benutten? Vanuit deze vraag heeft IMI voor Binnenlandse Zaken tien casussen onderzocht waarin ideeën worden gegenereerd, verzameld, benut of verder geholpen.

 

Toekomst Overheidscommunicatie. Advies, begeleiding en verslaglegging van enkele expertmeetings en het digitaal debat van de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie (Commissie Wallage).

 

Future of Food. Een debat over voedselveiligheid, dierenwelzijn, boerderij van de toekomst. Samen met Duitsland organiseerde het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een traject over de toekomst van de bovengenoemde thema's. Het IMI was adviseur en moderator bij het tweetalig digitale debat.